Michel Klein
ChristenUnie
Statenlid provincie Noord-Holland
Twitter: @MichelkleinCU
Stemmen is niet meer mogelijk.

Over Michel Klein

Namens de ChristenUnie, Statenlid in de provincie Noord-Holland. Hier is hij lid van de commissies Economie, Energie en Bestuur; Mobiliteit en Financiën; Natuur, Landbouw, Water en Milieu; en de commissie Ruimte en Wonen. Hij is tevens fractievoorzitter van de ChristenUnie in Noord-Holland en aanvoerder van de lijst in de aanloop naar komende Provinciale Statenverkiezingen.
4

Landschap

Dankzij interventies van Klein heeft de provincie Noord-Holland haar omgevingsvisie op belangrijke punten aangepast. Dankzij interventies van Klein wordt er stevig ingezet op natuurvriendelijke landbouw en het tegengaan van bodemdaling in veenweidegebieden. Voorstellen van de ChristenUnie om het Noord-Hollandse landschap beter te beschermen zijn aangenomen. Daarnaast heeft Klein, samen met andere partijen, voorstellen ingediend die ervoor zorgen dat bij nieuwe ontwikkelingen altijd wordt gestreefd naar het vergroten van de biodiversiteit.
4

Landbouw & voedselvoorziening

In haar verkiezingsprogramma geeft de ChristenUnie Noord-Holland aan, de negatieve invloed van landbouw op natuur te willen verkleinen. Bijvoorbeeld door ruim baan te geven aan niet-chemische bestrijdingsmiddelen. In het verleden hebben Klein en zijn fractie gepleit voor ondersteuning van de boeren zodat zij landschapsonderhoud goed kunnen blijven uitvoeren. Een onderscheid tussen kleinschalig en extensief boeren enerzijds, en grootschalige of industriële landbouw anderzijds, is volgens deze partij in Noord-Holland van groot belang. De natuur mag hierbij zeker niet uit het oog worden verloren. Functionele biodiversiteit moet bevorderd worden. Dat betekent meer (wilde) flora en fauna op het boerenland. Dit wil Klein onder meer bereiken door natuur- en landschapsbeheer met behoud van landschaps- en cultuurhistorische elementen te vergoeden.
3

Natuur & Biodiversiteit

Klein en zijn fractie laten in hun stellingname stelselmatig het belang van natuur meewegen. Veelzeggend is het alternatieve voorstel dat Klein, samen met GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP en 50Plus, heeft gedaan voor een alternatief bestedingsplan voor de reserve van 25 miljoen euro die de coalitiepartijen (VVD, CDA, D66 en PvdA) wilden steken in de aanleg van de Duinpolderweg. Klein zegt daarover: "Er liggen kansen voor het oprapen om natuur te versterken, OV te verbeteren en boeren te ondersteunen in hun wens de biodiversiteit te vergroten.”
4

Klimaat & Water

Dit jaar deed Klein een oproep aan overheden en bedrijfsleven in Trouw: "de consument kan alleen echt iets doen om milieuschade tegen te gaan als producten langer meegaan en op zijn minst te repareren zijn." Alleen dan komt een echte circulaire wereld binnen handbereik", aldus deze politicus. Over het Klimaatakkoord en de rol van de provincie daarin zei Klein onlangs: "Nu gaat het spannend worden, want wat gaan we doen als de resultaten van de overleggen niet voldoende zijn? Wie gaat knopen doorhakken en hoe wegen we het landschap en de noodzaak van duurzame energieopwekking tegen elkaar af?’’ In Noord-Holland is in 2018 een discussie losgebarsten toen de Gedeputeerde Staten een voorstel deed om bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan door vernatting. Klein kiest daarin een genuanceerde middenweg waarbij de ogenschijnlijke tegenstellingen in zijn ogen niet zo groot zijn. Hij wil zich ook inzetten voor een oplossing voor de veehouderij in het gebied. Dankzij een breed aangenomen motie, waar ook Klein ondertekenaar van is, zijn Gedeputeerde Staten gevraagd om verdere bodemdaling in veenweidegebieden tegen te gaan en waar mogelijk te herstellen.
4

Betrekken & Participatie

De ChristenUnie Noord-Holland stelt in haar partijprogramma dat zij de mooie natuur in Noord-Holland wil beschermen en vrijwilligers die ons landschap mooi houden een zetje in de rug wil geven. Klein zegt burgerparticipatie serieus te nemen, bijvoorbeeld bij de herinrichting van N236. Zijn partij wil ook ruim baan voor burgers die zelf het initiatief nemen bij het realiseren van duurzame energie.