Over Mario Jacobs

Wethouder in Tilburg namens GroenLinks sinds 2014. Heeft onder andere natuur, ruimtelijke ontwikkeling en duurzame mobiliteit in zijn portefeuille. Is daarnaast lid van enkele stuur- en werkgroepen zoals G32 en Natuurnetwerk Brabant.

5
Landschap
 

Mario Jacobs zet zich zichtbaar in voor landschap in Brabant. Het landschap maakt integraal onderdeel uit van de Tilburgse omgevingsvisie als vestigingsfactor. Ook lobbyt hij voor het opnemen van het belang van het landschap in de Brabantse en Nationale Omgevingsvisie. Belangrijke voorbeelden zijn het Stadsbos013, een groot stadspark aan de zuidwestkant van de stad; Landschapspark Pauwels, een natuur en waterpark met als doel verbindingszone zijn tussen drie grote natuurgebieden. Hij is mede-initiator van het Van Gogh Nationaal Park in Brabant, een groot nationaal park dat enkele huidige natuurgebieden moet verbinden. Hij moedigt het fietsgebruik aan door de aanleg van snelfietspaden in de regio Tilburg om de natuur beter bereikbaar te maken. Deze plannen zorgen ervoor dat de stad goed verbonden is met natuurgebieden. Door samenwerking tussen waterschappen en commerciële partijen speelt bijvoorbeeld Landschapspark Pauwels een voorname rol in de waterbuffering en klimaatadaptatie maar ook voor recreatie.

4
Landbouw & voedselvoorziening
 

Jacobs werkt samen met boeren uit de omgeving aan het verbeteren van de biodiversiteit. Onder andere door landbouwgrond van de gemeente beschikbaar te stellen voor boeren met de opdracht om de weiden bloemrijk te houden en poelen te graven voor amfibieën. De weiden kunnen worden gebruikt voor vee en de rest van het terrein krijgt een natuurbestemming. Een ander plan is verbindingen creëren tussen natuurgebieden via terreinen met agrarisch grondgebruik. Kortom: natuurinclusieve landbouw en agrarisch natuurbeheer. Een ander plan waar Jacobs zich voor inzet is verbindingen creëren tussen natuurgebieden via terreinen met agrarisch grondgebruik. Op de eigen gemeentelijke agrarische gronden zijn bloemrijke akkerranden aangelegd en wordt minder mest gebruikt. Bij nieuwe aanbestedingen van het landbouwbedrijf worden de ecologische opbrengsten nadrukkelijk meegenomen.

4
Natuur & biodiversiteit
 

Eén van de grootste campagnes van Mario Jacobs is het B5 Natuurbod, een afspraak tussen de 5 grote steden van Brabant om in het gebied tussen de steden een natuurnetwerk te maken. De vijf grote Brabantse steden hebben een deal gesloten met de provincie Brabant om gezamenlijk 500 ha (waarvan 136 in Tilburg) nieuwe natuur aan te leggen en 40 km  ecologische verbindingszone (waarvan 12 in Tilburg). Een ambitieus plan in een dichtbevolkt gebied met ook veel intensieve veehouderij. Andere voorbeelden zijn de aanwas van 500 ha natuur rond Tilburg, het Groen Ontwikkelfonds Brabant en binnen Tilburg het beschermen van gebouwbewonende soorten. Tilburgers kunnen nestkasten aanvragen. Daarnaast is Jacobs één van de duwers achter het Van Gogh Nationaal Park. Hij heeft ecologisch beheer ingevoerd en de gemeente doet mee aan de GreenDeal InfraNatuur. In dat kader is 9 km berm in het stadsbos ingezaaid. De gemeentelijke terreinen die braak liggen worden standaard ingezaaid voor bijen en vlinders.  De gemeente heeft een poelencorridor aangelegd en zet boomkikkers uit.

4
Klimaat & water
 

Bij de gemeente Tilburg heeft Jacobs een aantal plannen doorgevoerd voor een klimaatneutralere en waterbestendige stad, met als doel droge voeten en veel ruimte voor groen en water. In Landschapspark Moerenburg is een ecologisch waterpark aangelegd als buffer voor overtollig water uit de stad. Bij het bouwen van nieuwe huizen en het opknappen van oude gebouwen wordt gekeken of deze met nul-op-de-meter gebouwd of gerenoveerd kunnen worden, door middel van goede isolatie en door de huizen zelf energie op te laten wekken. De versteniging van de stad wordt tegengegaan door tuinen en ecologische stadsvijvers, zoals Ypelaer, en groene speelpleinen aan te leggen. Volgens een nieuw mobiliteitsplan worden snelfietspaden aangelegd zodat fietsgebruik wordt aangemoedigd en autogebruik ontmoedigd.

2
Betrekken & participatie
 

De gemeente Tilburg biedt subsidies aan aan burgers die de stad willen vergroenen, bijvoorbeeld door zelf geveltuintjes en groene stroken aan te leggen of rond stadsbomen bloemen te planten. Zo worden Tilburgers en Tilburgse ondernemers uitgenodigd om zelf met ideeën te komen over het vergroenen van hun stad en mochten ze ook meedenken over de inrichting van een nieuw stadspark, Stadsbos013. Er is 5 mln gereserveerd voor het vergroenen van de versteende binnenstad. Dit vergroeningsplan is in een open planproces opgesteld samen met bewoners, ondernemers en groene organisaties. Tilburgers kunnen gemeentelijk groen adopteren en zelf inrichten. Ze mogen plekken aanwijzen voor het planten van bomen en extra groen. Daarnaast heeft Mario Jacobs het initiatief genomen voor Groen013. Een platform waar natuurorganisaties de gemeente input geven over groene plannen. Ook heeft hij structureel overleg met stichting Stadsbomen over het bomenbeleid.

Stemmen is niet meer mogelijk
Wie steekt zijn nek uit voor onze natuur?