Over Joost van Oostrum

Joost van Oostrum is sinds 2014 burgemeester van de Gemeente Berkelland in de Achterhoek. Dit is één van de grootste plattelandsgemeenten van Nederland. Hiervoor was hij burgemeester van Rhenen. Hij heeft biologie gestudeerd.

5
Landschap
 

Het agrarisch cultuurlandschap van Berkelland heeft volgens Van Oostrum een bijzondere waarde voor de gemeente. Een groen, aantrekkelijk landschap bevordert ruimte en creëert rust om te wonen, recreëren, werken en is een goed vestigingsklimaat voor burgers en bedrijven. Toeristen en recreanten komen speciaal voor de natuur en het open landschap naar de gemeente. Hij wil samen met andere gemeenten lobbyen bij de rijksoverheid voor bewust en verantwoord perceelgebruik door agrariërs om het landschap aantrekkelijk te houden.

5
Landbouw & voedselvoorziening
 

Van Oostrum is één van de eerste Nederlandse bestuurders die pleit voor het tegengaan van verlies van identiteit van het agrarische cultuurlandschap in zijn gemeente. Er speelt in Berkelland onder andere het ‘aanboeren’ waarbij stukken berm of groenstroken door agrariërs bij weilanden en akkers worden getrokken. Er zijn 90 groene handhaafzaken geweest in de afgelopen 2 jaar. Dit zijn vooral zaken omtrent illegale kap of aantasting van houtwallen, houtsingels, bomenrijen en solitaire bomen. Hierdoor verdwijnen veel waardevolle landschapselementen en biodiversiteit en daarmee dus cultuurhistorisch landschap. Bijzonder is dat Van Oostrum in eerste instantie geen aangifte doet, maar met boeren de dialoog aangaat. Daarbij wijst hij ook op het belang van het gebruik van kadastrale kaarten bij het aanwijzen van eigendom van agrarische ondernemers in plaats van luchtfoto’s. Binnenkort gaat de gemeente Berkelland in gesprek met minister Schouten van LNV om te spreken over ‘aanboeren’.

4
Natuur & biodiversiteit
 

Door te pleiten voor groenere bermen en akkerranden levert Van Oostrum een positieve bijdrage aan het biodiversiteitsvraagstuk. Bermen staan centraal in het natuurbeleid van Berkelland. In juni 2017 is een motie aangenomen in de raad met een beheerplan voor bermen en sloten, zodat daar de biodiversiteit kan worden hersteld. In 2017 is ook een pilot uitgevoerd waarbij zo’n 7000 vierkante meter berm die was ‘aangeboerd’, werd teruggenomen in beheer van de gemeente. Op deze manier kan worden gewerkt aan herstel van de bermen. Deze kruiden- en structuurrijke, ingezaaide bermen fungeren als schuilplaats, nectarbron, broedplek en zijn goed voor de uitwisseling tussen soorten. Hiermee geeft de gemeente Berkelland het goede voorbeeld in de strijd tegen de terugloop van biodiversiteit en insectenrijkdom in het agrarisch cultuurlandschap.

4
Klimaat & water
 

Het collegeprogramma van de gemeente Berkelland heeft als motto ‘Veranderende Samenleving Vernieuwd Bestuur’. De inzet is gericht op dialoog, samenwerking en overheidsparticipatie in de ‘doe-het-samen-samenleving’. Een voorbeeld is de workshop ‘Inspelen op het nieuwe klimaat’ die in 2017 in Berkelland werd gehouden. Joost van Oostrum, in de rol van bestuurslid stichting RIONED deed de aftrap van deze workshop. Hier werden argumenten uitgewisseld aan de hand van situaties en stellingen. Naar aanleiding van de workshop zijn vier groepen aan de slag gegaan met de opbrengsten uit de workshop.

2
Betrekken & participatie
 

In verband met de op te stellen natuurvisie van de provincie Gelderland is de gemeente Berkelland door een inwonersgroep uit de Achterhoek en groene organisaties uitgeroepen als best practice gemeente van Gelderland. Van Oostrum heeft tijdens een werkbezoek van deze bewonergroep aandacht gevraagd voor de samenhang tussen groene handhaving, Natuurvisie, de (toekomstige) Omgevingswet en de nieuwe Wet Natuurbescherming en hij heeft de landbouwmaatregelen in zijn gemeente toegelicht. Van Oostrum heeft op het jaarlijkse Oogstfeest met als thema “landschapspijn” een pitch gehouden over “Groene handhaving loont” voor 200 geïnteresseerden.

Stemmen is niet meer mogelijk
Wie steekt zijn nek uit voor onze natuur?