Hester Maij
CDA
Gedeputeerde provincie Overijssel
Twitter: @hestermaij
Stemmen is niet meer mogelijk.

Over Hester Maij

Gedeputeerde van de provincie Overijssel namens het CDA. Zij houdt zich bezig met de portefeuilles landbouw, natuur en cultuur.
2

Landschap

In 2018 startte Maij met betrokken organisaties en inwoners pilots om landschapsbeheer op een nieuwe manier te organiseren. In samenspraak wordt de beheeropgave voor gebieden bepaald en de provincie stelt een deel van de financiering beschikbaar.
3

Landbouw & voedselvoorziening

De provincie Overijssel wil zich richten op de gehele voedselketen. Investeringen zijn zowel gericht op het bevorderen van een landbouw- als op een voedseltransitie. Gezondheid, natuur, bodem, groene eiwitten en korte voedselketens zijn centrale vraagstukken in die investeringsagenda. Samenwerking tussen boeren en natuurbeheerders krijgt in Overijssel vorm via het programma 'Samen werkt beter': een samenwerkingsverband van veertien Overijsselse organisaties dat een duurzame ontwikkeling in Overijssel nastreeft. Speerpunten zijn versterking van economie en ecologie en nieuwe kansen creëren door samenwerking en vernieuwing. Maij is een belangrijke aanjager van dit programma. In Overijssel wordt daarnaast via het initiatief 'Land van Waarde' geëxperimenteerd met manieren waarop natuur en biodiversiteit écht onderdeel kunnen worden van het boerenbedrijf. Dertig boeren in Salland doen hier aan mee.
4

Natuur & Biodiversiteit

Maij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de provinciale natuurvisie 'Natuur voor elkaar', die samen met 400 inwoners van Overijssel tot stand is gekomen. Het uitvoeringsprogramma dat hieraan is gekoppeld behelst vijf thema’s: de natuur dichter bij de mensen brengen; meer verbinden met economie; mens en landschap verbinden, afspraken maken over beheer en tenslotte goede condities scheppen voor wilde plant- en diersoorten. Na de decentralisatie van het natuurbeleid naar de provincies heeft Maij zich hard gemaakt voor extra provinciale middelen voor natuurbeheer. In ruim dertig gebieden van Overijssel maken beheerders, bewoners, boeren en andere belanghebbenden afspraken over natuurbeheer voor de meest bijzondere natuurparels; de Natura 2000-gebieden. Maij besloot tevens geen drukjacht op wilde zwijnen toe te staan zolang de Afrikaanse Varkenspest nog geen daadwerkelijke bedreiging is voor wilde zwijnen in Nederland.
3

Klimaat & Water

Maij is ook betrokken bij het thema klimaat. In de onderhandelingen voor een Klimaatakkoord heeft zij het voorzitterschap over de werkgroep die maatregelen formuleert omtrent duurzame landbouw. In Overijssel zelf kunnen burgers meedoen met een prijsvraag om de groenste straat van Overijssel te ontwerpen. Deelnemers worden uitgedaagd om hun straat klimaatbestendig te maken.
5

Betrekken & Participatie

In Overijssel bestaat sinds een aantal jaar de 'Groene Loper Overijssel'. Dit initiatief van onder andere de Provincie Overijssel stimuleert, verbindt en versterkt buurtinitiatieven om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit. Maij zegt daarover: "Inwoners van Overijssel moeten heel gemakkelijk met natuur in aanraking kunnen komen." Met diverse andere initiatieven, zoals de prijsvraag 'Groen, groener groenst', de verkiezing van groenste straat, wil Maij namens de provincie Overijssel burgers meer aan natuur, klimaat en groen verbinden.