Henk Staghouwer
© Rien Linthout Fotografie
ChristenUnie
Gedeputeerde provincie Groningen
Twitter: @henkstaghouwer
Stemmen is niet meer mogelijk.

Over Henk Staghouwer

Gedeputeerde van de provincie Groningen namens de ChristenUnie. Hij is onder meer verantwoordelijk voor de portefeuilles natuur, landschap, landbouw, visserij, water, Wadden en grondbeleid.
2

Landschap

In 2018 organiseerde de provincie Groningen een symposium gericht op de verbondenheid van landschap en biodiversiteit. Aan de hand van visies, praktijkvoorbeelden en discussies wil de provincie de grens tussen landschap en biodiversiteit opzoeken en oversteken. Het is één van de manieren waarop de provincie Groningen zich, onder leiding van Staghouwer, inzet om biodiversiteit en landschap meer met elkaar te verbinden.
3

Landbouw & voedselvoorziening

Staghouwer is ervan overtuigd dat natuurinclusieve landbouw de toekomst heeft. De provincie Groningen heeft in haar Omgevingsvisie vastgelegd dat voor intensieve landbouw in de provincie geen plaats meer is. Staghouwer is de drijvende kracht achter de Green Deal Natuurinclusieve Landbouw die in de drie noordelijke provincies tot stand kwam. In 2018 ondersteunde de provincie, onder leiding van Staghouwer, diverse projecten waarin natuurinclusieve landbouw centraal stond. Bijvoorbeeld in het project 'Tour du Boer'. Doel van de Tour du Boer was om 'samen met boeren plannen te smeden, kennis te delen en zoveel mogelijk inwoners te informeren over en te betrekken bij natuurinclusieve landbouw.' De provincie startte ook een project waarin zes pachters op de Westeresch in Vlagtwedde de komende tijd hun landbouwgrond met extra aandacht voor natuur, bodem en biodiversiteit bewerken. De Rijksuniversiteit Groningen gaat op verzoek van de provincie onderzoek doen naar de resultaten van natuurinclusieve landbouw in Groningen. In Trouw bepleitte Staghouwer deze zomer dat boeren "een reële en rechtvaardige prijs moeten krijgen voor hun producten. Dat kunnen we niet aan de markt overlaten." Hij bepleitte een landelijke vrijstelling op BTW voor biologische en natuurinclusieve boeren, die de BTW op hun producten vervolgens als reëel vermogen zouden moeten terugkrijgen. Hiermee draagt Staghouwer vernieuwend bij aan de landelijke discussie over nieuwe verdienmodellen die een transitie in de landbouw mogelijk maken.
3

Natuur & Biodiversiteit

Staghouwer reageerde enthousiast toen de wolf in Groningen werd gesignaleerd. Eind 2017 zei hij daarover: "Dat is een derde succesnummer dit jaar, na de zeearend en de steppekiekendief.” In opdracht van de provincie Groningen heeft De Vlinderstichting een boekje over boerenlandvlinders gemaakt. Hierin worden concrete maatregelen beschreven die terreineigenaren kunnen nemen om boerenlandvlinders een steuntje in de rug te geven, variërend van het aanplanten van struweel tot het strooksgewijs telen van gewassen. Een aantal van deze natuurbevorderende maatregelen werden in samenwerking met boeren en terreinbeheerders ook direct uitgevoerd in het agrarisch gebied, wat onder meer heeft geleid tot brede, meerjarige kruidenranden. Daarnaast is Staghouwer voorzitter van het Waddenfonds, dat vorig jaar een investering van bijna 17 miljoen euro toekende aan duurzame projecten in het Waddengebied. Staghouwer zegt daarover: "Als bestuur zijn we verheugd dat er met deze projecten weer nieuwe stappen worden gezet naar een betere bescherming van de natuur en een duurzame ontwikkeling van de economie in het gebied."
5

Klimaat & Water

Onder leiding van Staghouwer wordt in Groningen het programma Eems-Dollard 2050 uitgevoerd. Samen met ministerie, Rijkswaterstaat, de waterschappen, gemeenten, bedrijven en natuur- en milieuorganisaties heeft de provincie de handen ineen geslagen om de natuur-en waterkwaliteit in het Eems-Dollardestuarium te verbeteren. De plannen lopen uiteen van het verrijken van akkers met slib, tot het bouwen van dijken met klei en het doen van proeven met de teelt van zilte gewassen.Staghouwer maakt ook met de Duitse deelstaat Nedersaksen afspraken om de ecologische kwaliteit in de Eems te verbeteren. Staghouwer wil de locaties waar gebaggerd wordt om de troebele Eems weer gezond te maken ecologisch goed inpassen. Staghouwer verwoordt ook de rol van de provincies, namens het Interprovinciaal Overleg (IPO), het samenwerkingsverband van alle provincies, over het thema klimaat: "Het in de regio adresseren van alle maatschappelijke opgaven die verbonden zijn met klimaatadaptatie, en deze vertalen in concrete maatregelen in het kader van brede regionale klimaatadaptatiestrategieën."
3

Betrekken & Participatie

De provincie Groningen kent de 'Ideeënbank'. Hiermee kunnen burgers online projecten leren kennen die door burgers zelf tot stand zijn gekomen. Ideeënmakelaars helpen burgers om nieuwe initiatieven verder te brengen. De Ideeënbank is een initiatief van de provincie.