Over Govert van Oord

Wethouder Groen in Gemeente Midden-Delfland namens zijn partij Open, Groen, Progressief Midden-Delfland. Houdt zich bezig met het buitengebied en cultuur in zijn gemeente.

5
Landschap
 

Als wethouder met natuur en landschap in zijn portefeuille heeft Van Oord zich hard gemaakt voor de aanwijzing van Midden-Delfland als Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). Midden-Delfland kan beschouwd worden als een kleine versie van het Groene Hart in de dichtbebouwde zuidkant van de Randstad, tussen Den Haag en Rotterdam. Missie van de gemeente is het open en groen houden van het Midden-Delfland gebied met de ‘koe in de wei’ en de grutto als icoon. Daarvoor is een Uitvoeringsprogramma Midden-Delfland 2025 opgesteld met 100 partners en investeringen van meer dan 25 miljoen euro. In het ‘bidbook’ dat werd gemaakt voor de aanwijzing als Bijzonder Provinciaal Landschap geeft de gemeente Midden-Delfland aan dat ze wil dat het groene karakter van het gebied gewaarborgd blijft door te investeren in de verbinding van het groene buitengebied met de stad. Daarbij zet Govert van Oord zich in voor de kwaliteit van het landschap, die leidend moet zijn bij deze ontwikkelingen.

4
Landbouw & voedselvoorziening
 

Van Oord zegt in het ‘bidbook’ voor het BPL met nadruk dat agrariërs de trekkers zijn van het open polderlandschap. Als instrument voor het behouden van het groene karakter worden agrarisch natuurbeheer, natuurinclusieve landbouw en het inrichten van weidevogelgebieden genoemd. Samen met de provincie heeft Midden-Delfland een innovatieprogramma opgezet om het boerenbedrijf te diversificeren en te verduurzamen. Een actieve groep Kringloopboeren wordt gesteund en jonge boeren worden geholpen met vermarkting van nieuwe producten direct in de stad. Ook zijn er verbeterplannen gemaakt om erfafspoeling van mest te voorkomen en de natuur zo veel mogelijk te ontzien.

4
Natuur & biodiversiteit
 

Er zijn plannen gemaakt om de biodiversiteit van het gebied te verbeteren. Deze bestaan uit het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en kaden en het aanwijzen van ecologische verbindingszones. Men kiest bij het aanleggen van recreatiezones bewust voor plannen die de biodiversiteit voor insecten, vogels en kleine zoogdieren vergroten. In Midden-Delfland werd  de eerste Honey Highway ingezaaid voor bijen. In lijn van het Weidevogelpact is afgesproken om twee weidevogelgebieden in te richten. In een groot deel van het gebied werkt men mee aan een Agrarisch Natuurbeheerprogramma via de lokale natuurvereniging Vockestaert, die ook het eigen Midden-Delflandse Groenfonds uitvoert om stad-platteland-relaties te verbeteren. Govert van Oord is voorzitter van dit Groenfonds.

4
Klimaat & water
 

Bij het plan voor het Bijzonder Provinciaal Landschap wordt rekening gehouden met het vernatten van veenweidegebieden om bodemdaling tegen te gaan.  Dit is een effectieve manier om uitstoot van broeikasgassen te reduceren in veengebieden. Er worden plannen gemaakt om de waterberging en waterkwaliteit te verbeteren in combinatie met natuurvriendelijke oevers. Op initiatief van Govert van Oord ondersteunt de gemeente samen met het Hoogheemraadschap van Delfland een onderzoek naar de oorzaken van bodemdaling en het ontwikkelen van instrumenten die de bodemdaling tegengaan.

3
Betrekken & participatie
 

Een paar belangrijke participanten bij de totstandkoming van de aanwijzing van Midden-Delfland als Bijzonder Provinciaal Landschap waren de Midden-Delfland Vereniging en Midden-Delfland is Mensenwerk. De agrarische Natuurvereniging Vocksteaert is een belangrijke partner voor het beleid voor weidevogels en biodiversiteit. Die organisatie trekt ook het Weidevogelpact, daarbij ondersteund door de gemeente. Met de agararische organisaties wordt gewerkt aan innovatie en bewustwording van de veehouders. De hippische bedrijven werken samen met de gemeente Midden-Delfland aan een goede combinatie van paardenhouderij en weidevogels. Het ‘bidbook’ voor het Bijzonder Provinciaal Landschap is ontwikkeld en ingediend bij de provincie door 15 maatschappelijke organisaties en 9 gemeenten.

Stemmen is niet meer mogelijk
Wie steekt zijn nek uit voor onze natuur?