Over Gerben-Jan Gerbrandy

Gerben-Jan Gerbrandy (1967) is sinds 14 juli 2009 lid van het Europees Parlement. Hij maakt namens D66 deel uit van de fractie van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE). In het Europees Parlement houdt hij zich bezig met milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid.

4
Landschap
 

Gerbrandy zet zich al lang in voor een sterke biodiversiteitsstrategie van de Europese Unie. Hierover stelt zijn rapportage dat het verlies aan plant- en diersoorten in Europa in 2020 moet zijn gestopt. Het afgelopen jaar heeft hij bij de Europese Commissie aangedrongen op een maximale internationale bescherming van het Arctisch gebied. Zo wil hij dat boren in de IJszeeën wordt voorkomen en bepleit hij een visserijmoratorium in de internationale wateren. Gerbrandy komt ook op voor het oerbos in Polen. Hij wil dat de Poolse regering onmiddellijk stopt met de houtkap van het Białowieża bos. In september ging hij in Warschau om de tafel met leden van de Poolse regering en verschillende NGO´s om de alarmerende situatie te bespreken. Daarnaast heeft Gerbrandy bij de Europese Commissie met klem op aan gedrongen in actie te komen en de kap te stoppen.

5
Landbouw & voedselvoorziening
 

Vorig jaar zette Gerbrandy zich in voor een verbod op het verdelgingsmiddel glyfosaat op de Europese interne markt. Er bestaan ernstige zorgen dat het middel mogelijk een kankerverwekkende en hormoonverstorende werking heeft. D66 heeft tegen het toelaten van het middel op de Europese markt gestemd en gepleit voor een verdergaand wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van het middel. Inmiddels is het middel verlengd voor vijf jaar, maar heeft Gerbrandy kanttekeningen bij het gebruik geplaatst. Ander belangrijk punt van Gerbrandy is het aanpassen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie, waarbij bijvoorbeeld innovatie en goed natuurbeheer beloond worden met subsidies in plaats van de vaste inkomenssteun.

4
Natuur & biodiversiteit
 

Onlangs vond er een belangrijke top plaats over het tegen gaan van wild life crime. Gerbrandy was leider van de delegatie van het Europees Parlement en zette zich in die rol in voor onder andere handhaving en harde aanpak van corruptie. Dankzij de inzet van Gerbrandy kwam de Europese Commissie met een actieplan tegen wild life crime. Hij heeft zich ook sterk gemaakt voor een goede follow up van de Fitness Check van de Vogel- en Habitatrichtlijnen resulterend in een Actieplan voor Mensen en Natuur.

4
Klimaat & water
 

Gerbrandy zette zich in voor de ratificatie van het Klimaatakkoord van Parijs. In september 2016 werd hij aangewezen als ‘rapporteur’ namens het Europees Parlement van een EU-klimaatwet die zestig procent van de Europese broeikasgassenuitstoot reguleert. Deze wet heeft als doel de klimaatafspraken van Parijs om te zetten in specifieke uitstootdoelen voor 2030. Daarnaast was Gerbrandy rapporteur van de Europese Dieselgate enquêtecommissie over de illegale uitstoot van schadelijke stoffen door auto’s. In Brussel heeft Gerbrandy gezorgd voor een hervorming van het Emissiehandelsysteem en is er nu instemming over een ETS-innovatiefonds van €10 miljard. Gerbrandy heeft samen met andere Europarlementariërs vragen gesteld over het gebruik van PAKS-houdende korrels op kunstgrasvelden die een potentieel gezondheidsrisico meebrengen.

3
Betrekken & participatie
 

In het kader van de landelijke ‘in gesprek met’ actie gaat D66 gaat vijf keer per jaar in heel Nederland de straat op. Gerbrandy doet hier graag aan mee om zo ideeën en suggesties op te halen. Verder gaat Gerbrandy tijdens seminars en bijeenkomsten in heel het land in gesprek over zijn werkzaamheden in het Europees Parlement. Onlangs was hij bijvoorbeeld bij de ‘Junior Ambassador Dag’ in Den Haag waar hij samen met RAMBAM-presentator Lars Gierveld met middelbare scholieren van het onderwijsprogramma ‘Europees Parlement Ambassador Scholen’ in debat ging.

Stemmen is niet meer mogelijk
Wie steekt zijn nek uit voor onze natuur?