Over Carla Dik-Faber

Zit namens de ChristenUnie sinds 2012 in de Tweede Kamer. Was eerder fractievoorzitter voor die partij bij de Provinciale Staten van Utrecht. Heeft onder andere Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Klimaat, Milieu, Wonen + Ruimtelijke Ordening, Cure & Medische ethiek en Cultuur in haar portefeuille.

5
Landschap
 

Carla Dik-Faber is groot voorvechter van het Nederlandse landschap en zet zich in voor het behoud ervan. Eén van de gebieden waar ze zich hard voor maakt zijn de Wadden. Ze is tegenstander van gaswinning op de Waddenzee en heeft voor een verantwoordelijk beleid wat betreft natuur en visserij in het gebied gepleit. Dik-Faber is ook één van de mede-indieners van het amendement voor Waardevolle Landschappen, waar Midden-Delfland nu een goed voorbeeld van is. Door een ander amendement van haar kwam er extra geld beschikbaar voor tuinen en landschappen in het Rijksmonumentenbeleid. Daarnaast kwam Dik-Faber met het idee van een nationaal kenniscentrum voor bodemdaling, die volgens haar beter gemonitord en onderzocht moet worden. Een recente motie van haar betrof het aardbevingsgebied in Groningen waar ze aankaartte dat bij beschadigde monumenten naast de financiële waarde ook de cultuurhistorische en maatschappelijke waarde van de gebouwen wordt vergoed. Dik-Faber kwam onlangs bovendien met een kritisch geluid over te veel bouwen in het groen rondom steden.

4
Landbouw & voedselvoorziening
 

Dik-Faber is als Tweede Kamerlid een brug tussen de agrarische sector en de natuur. Ze probeert actief (jonge) boeren bij het natuurbeleid te betrekken en ze op een positieve manier te laten meewerken met plannen als weidevogelbeheer, natuurinclusieve en volhoudbare landbouw. Als Kamerlid is ze één van de ambassadeurs van de laatstgenoemde landbouwfilosofieën. In haar bijdrage aan het LNV-debat in december sprak ze haar steun uit voor innovatie op het boerenbedrijf, zodat boeren uiteindelijk minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken en er minder uitstoot van fijnstof en ammoniak is. Ook wil ze graag meer verbinding tussen boer en consument, zodat de laatste beter begrijpt waar de producten uit de supermarkt vandaan komen en er meer begrip is voor de agrarische sector. Dik-Faber is pleitbezorger van voedselonderwijs voor kinderen. Ook schreef ze een initiatiefnota tegen voedselverspilling, waardoor nu supermarkten fiscaal vriendelijk kunnen doneren aan voedselbanken.

5
Natuur & biodiversiteit
 

Dik-Faber laat zich nadrukkelijk horen over ons natuurlijk kapitaal: natuur en biodiversiteit. Ze is mede-organisator van een rondetafel over (het verlies aan) biodiversiteit en insectensterfte en mede-indiener van de motie betreffende steun voor het Deltaplan Biodiversiteit. Na de zorgen over weidevogels en insectensterfte kwamen organisaties samen om een het biodiversiteitsverlies aan te pakken. Dik-Faber steunt deze actie en vroeg de minister om het Deltaplan te ondersteunen. Daarnaast heeft ze een motie ingediend om glyfosaatgebruik opnieuw tegen het licht te houden bij nieuwe wetenschappelijke inzichten, ondanks de toestemming voor gebruik van dit middel. Dik-Faber diende ook een motie in ter bescherming van boerenlandvogels, waarin ze verzoekt tot een grootschalige pilot met een plan om deze vogels te beschermen. Dik-Faber zet zich ervoor in om de kernkwaliteiten van de Nederlandse landschappen en natuurschoonwaarden zoals stilte en duisternis wettelijke bescherming te geven.

4
Klimaat & water
 

Als woordvoerder klimaat en water heeft Dik-Faber diverse onderwerpen aangesneden in de Tweede Kamer. Er wordt op dit moment gewerkt aan een klimaat- en energieakkoord, een klimaatwet, meer ruimte voor zonne-energie en energiecoöperaties, het verminderen van de gaswinning en het sluiten van kolencentrales. Zij diende onder andere een motie in voor een pilot met Blue Energy in Katwijk samen met Rob Jetten (D66) en een motie om de financiële sector te laten bijdragen aan het klimaatakkoord en fossielvrije investeringen. Op watergebied pleitte Dik-Faber onder andere voor het terugdringen van medicijnresten in water en het vernatten van veenweidegebieden en verantwoord peilbeheer om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

3
Betrekken & participatie
 

Dik-Faber betrekt partijen en organisaties in de samenleving. Bij de Omgevingswet heeft Dik-Faber samen met Van Veldhoven (D66) een amendement ingediend om participatie over deze nieuwe wet te versterken voor burgers door burgers zo vroeg mogelijk bij het proces te betrekken en mee te laten doen. Samen met Agnes Mulder (CDA) heeft Dik-Faber een amendement ingediend om burgers te laten participeren in windmolenprojecten, zodat zij ook de lusten hebben en het draagvlak voor windenergie vergroot wordt.

Stemmen is niet meer mogelijk
Wie steekt zijn nek uit voor onze natuur?