Anne-Marie Spierings
© Erik van der Burgt
D66
Gedeputeerde provincie Noord-Brabant
Twitter: @AMSpierings
Stemmen is niet meer mogelijk.

Over Anne-Marie Spierings

Gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant namens D66. Ze is verantwoordelijk voor de portefeuilles agrarische ontwikkeling, energie en bestuur.
3

Landschap

In Noord-Brabant beseft men als geen ander hoe belangrijk landschap is - ook Spierings is hiervan doordrongen. In 2018 organiseerde zij in samenwerking met diverse natuurorganisaties het symposium 'Koester het Brabantse Landschap'. Een sterk landschapsbeleid gaat gepaard met goede provinciale en gemeentelijke financieringsmodellen, zoals het Groen Ontwikkelfonds Brabant en het Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten (Stika). Deze voor Nederland unieke regeling houdt in dat elke euro die gemeenten en waterschappen steken in de aanleg- en het beheer van landschapselementen wordt verdubbeld door de provincie.
3

Landbouw & voedselvoorziening

Spierings was nauw betrokken bij het ontwerpen van een provinciale regeling waardoor 40 Brabantse boeren de omslag kunnen maken naar natuurinclusieve landbouw. Dat gebeurt met hulp van een coach, subsidie voor het maken van een businessplan en begeleiding bij de omschakeling. Maar ook via de grondbank waarvoor Brabant vorig jaar 30 miljoen euro reserveerde. De provincie stelt bij verpachting echter wel voorwaarden op het gebied van landschap, bodembeheer en biodiversiteit. Ook wordt een netwerk voor kennisontwikkeling en uitwisseling over natuurinclusieve landbouw opgezet . Waar mogelijk neemt de provincie in samenwerking met andere overheden belemmeringen weg die de ondernemers via de businessplannen en tijdens het proces van omschakeling kenbaar maken. D66 in Noord-Brabant wil voor agrarische ondernemers heldere kaders op het gebied van milieu en volksgezondheid. Daarbinnen moet vrijheid voor ondernemen bestaan. Spierings heeft de afgelopen jaren laten zien hoe noodzakelijke kaders stellen en een stimuleringsbeleid goed samen kunnen gaan. Voorbeelden van dat stimuleringsbeleid waren onder andere het “We are Food”-jaar en de maandelijkse Agrofoodpluimen.
2

Natuur & Biodiversiteit

Spierings is binnen Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant niet verantwoordelijk voor de portefeuille natuur, maar de ambities van deze provincie op het gebied van natuur zijn hoog. De ontwikkeling van meer natuur wordt in deze provincie gestimuleerd via het 'Groen Ontwikkelfonds Brabant'. De provincie stelt daarvoor in totaal 240 miljoen euro en daarnaast ruim 3000 hectare grond beschikbaar. De provincie wil in 2027 alle ontbrekende verbindingen in het natuurnetwerk hebben gedicht met nieuwe natuur.
3

Klimaat & Water

Provincie Noord-Brabant wil in 2050 energieneutraal zijn. Vertegenwoordigers van ruim 80 overheden, 100 maatschappelijke organisaties en 130 bedrijven maakten in 2018 op de Klimaattop Zuid in Breda afspraken over acties om klimaatverandering het hoofd te bieden en slimmer om te gaan met energie. De gemaakte afspraken gaan over thema’s als duurzame energie, circulaire economie en klimaatadaptatie: het klimaatbestendig maken van de leefomgeving voor extreme regenval, hitte en droogte.
5

Betrekken & Participatie

De provincie Noord-Brabant stimuleert burgers actief om bij te dragen aan natuurontwikkeling door het Groen Ontwikkelfonds Brabant voor iedereen open te stellen. Zowel particulieren, bedrijven als overheden en natuurorganisaties kunnen hier terecht voor geld, grond en advies voor hun initiatief. De provincie zoekt samenwerking met onder meer vrijwilligers, burgerinitiatieven, gemeenten en sociaal ondernemers. Van geval tot geval wordt bekeken hoe de provincie het beste kan ondersteunen. Soms kan dat een startsubsidie zijn, soms ook kennisuitwisseling, de uitvoering van onderzoek of de opbouw en ondersteuning van structurele samenwerkingsverbanden. De provincie streeft naar, bijvoorbeeld, het vergroten van het aantal groene vrijwilligers, het aanjagen van groene burgerinitiatieven en het stimuleren van gemeenten om meer groen in en om de stad te realiseren.