Adnan Tekin
PvdA
Gedeputeerde provincie Noord-Holland
Twitter: @TekinAdnan
Stemmen is niet meer mogelijk.

Over Adnan Tekin

Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland namens de PvdA. Hij ontfermt zich onder andere over de portefeuilles natuur, milieu, arbeidsmarkt en Schiphol.
5

Landschap

Eind 2017 vond in Noord-Holland de Landschapstriënnale plaats. Tekin was daarvan een van de trekkers. Ook is Tekin voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Metropolitaan Landschap en vervult daarmee een agendazettende rol in het opwaarderen van landschap als belangrijke factor voor mens en leefomgeving. In 2018 heeft hij zich ingezet voor herziening van het grondbeleid: duurzaamheid heeft daarin een prominente plek gekregen. Omdat Tekin extra subsidie voor landschapselementen beschikbaar stelde kunnen de historische en kenmerkende tuinwallen op Texel behouden blijven. Deze gedeputeerde heeft ook Schiphol in zijn portefeuille. Geen gemakkelijk onderwerp voor een potentiële Groenste Politicus. Enerzijds zet hij zich in voor nachtelijke sluiting van Schiphol en dus voor meer nachtrust, meer stilte en minder overlast voor mens en dier. Tekin is daarentegen wel voorstander van de ontwikkeling van vliegveld Lelystad.
5

Landbouw & voedselvoorziening

Tekin zet zich in voor de transitie naar een natuurinclusieve landbouw in Noord-Holland: "Samen werken we via natuurinclusieve landbouw aan de verbinding tussen natuur en landbouw. Het gaat er daarbij om zowel de natuur als de landbouw te versterken door van elkaar te leren. Dat kan doordat boeren natuurorganisaties helpen bij het beheer en doordat natuurorganisaties meedenken met boeren over functionele agrobiodiversiteit zoals plaagbestrijding, kruidenrijk grasland en bodembeheer." Op verzoek van Tekin werken boeren en natuurbeheerders nu aan een plan van aanpak om weidevogels in Noord-Holland te redden. En Tekin zorgt dat de provincie ook zelf actie onderneemt: bij de uitgifte van pachtgronden door de provincie is er meer aandacht voor natuur. 'Natuurinclusief' is echter nog niet overal vanzelfsprekend. Tekin zegt hierover: "We moeten met elkaar een stapje meer zetten om kansen te blijven bespreken en concreet te maken."
4

Natuur & Biodiversiteit

Noord-Holland zal de komende jaren het netwerk van natuurparels (Natuurnetwerk Nederland) af moeten maken. Tekin wil daarvoor nu alvast financiële middelen vrij maken. Hij zegt: "Het vergroten van de biodiversiteit en het verbeteren van de kwaliteit van- en betrokkenheid bij natuur is een belangrijke gezamenlijke, urgente opgave." Tekin schuwt daarin niet de discussie over belangrijke instrumenten, zoals onteigening ten behoeve van natuur. Onder zijn bewind zijn in Noord-Holland extra middelen beschikbaar gekomen om toezicht en handhaving in natuur- en stiltegebieden te kunnen verbeteren. Maar natuur hoort niet alleen thuis in 'formele' natuurgebieden, aldus Tekin. Ook de biodiversiteit in bermen en dijken heeft de aandacht van deze gedeputeerde.
4

Klimaat & Water

Samenwerkende natuur- en recreatieorganisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en Recreatie Noord-Holland) gaan aan de slag met een concreet toekomstperspectief voor een prachtig polder- en moerasgebied tussen Alkmaar en Amsterdam: Amsterdam Wetlands. Een perspectief waarbij het gebied in 2050 de achtertuin van overvolle steden vormt en bestaat uit 12.000 hectare topnatuur. Met bijzondere biodiversiteit en volop recreatiemogelijkheden voor bewoners en bezoekers uit de stad. Actuele klimaatmaatregelen en de productie van gezonde voeding worden hieraan gekoppeld. Tekin heeft het plan in ontvangst mogen nemen en uitte de wens om tot concrete doelstellingen te komen, samen met de landbouw. De provincie zoekt naar meer ruimte voor groen en water in de stad om wateroverlast, droogte en hittestress te voorkomen. Onder meer door het maken van stad-land-verbindingen voor (water)recreatie en voor woon-werkverkeer, die ze klimaatadaptief wil inrichten. De vraag is hoe er meteen ook natuurinclusief naar deze opgaven gekeken kan worden. Onder leiding van Tekin gaat de provincie op onderzoek uit in diverse dialoogsessies met belanghebbenden en experts.
3

Betrekken & Participatie

In zijn toespraak over het aanvaarden van het lijsttrekkerschap geeft Tekin aan meer Noord-Hollanders te willen verbinden aan het groen. Hij zegt: "(...) zonder deze vrijwilligers kunnen wij allemaal niet genieten van onze prachtige natuur in Noord Holland." In het vorige Noord-Hollandse coalitieakkoord is afgesproken om structurele middelen vrij te maken voor natuurvrijwilligers. Tekin wil deze middelen voortzetten in de nieuwe bestuursperiode.